Strefa inwestora

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE (W PLN)Od 01.01.2023
do 31.12.2023
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY9 812 772,82
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ572 522,70
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM549 367,01
ZYSK (STRATA) NETTO427 213,41
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1 388 991,95
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-77 821,06
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-31 536,05
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE I ICH EKWIWATENTÓW-1 498 349,06
LICZBA AKCJI ZWYKŁYCH1 807 820
ZYSK / STRATA NA AKCJĘ W TRAKCIE OKRESU (WYRAŻONA W ZŁOTYCH NA JEDNĄ AKCJĘ)0,24
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE (W PLN)STAN NA 31.12.2023
AKTYWA TRWAŁE629 600,94
AKTYWA OBROTOWE6 900 638,59
AKTYWA, RAZEM7 530 239,53
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE0,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE627 826,28
KAPITAŁ WŁASNY4 894 988,57
KAPITAŁ PODSTAWOWY180 782,00
PASYWA, RAZEM7 530 239,53
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ W ZŁ4,17