Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

EBI
6
/ 2023

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

2023-05-31

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Pana Mariusza Kostrzewy, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco:

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 12. Zamknięcie obrad ZWZ.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku,
– projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

2023_05_31_Projekt uchwały

2023_05_31_Rozszerzenie porządku obrad

2023_05_31_ZENERIS_Formularz

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa