Strefa Inwestora

Raport bieżący: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2023

ESPI
4
/ 2023

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2023

2023-05-31

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 3/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Korekta dotyczy numeracji raportu ESPI nr 3/2023 w przedmiocie zawarcia istotnej umowy. Przyczyną dokonania korekty jest omyłka w postaci wprowadzenia numeru raportu ESPI 3/2023 w miejsce 4/2023.

Właściwa treść raportu nie uległa zmianie i zostaje ponownie wskazana poniżej:

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 29 maja 2023 r. umowy z podmiotem prywatnym („Przedsiębiorca”).

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych wraz ze wsparciem technicznym, merytorycznym i administracyjnym Przedsiębiorcy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie w kwocie do 965.000 zł netto, na które składa się:

– wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 720.000 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań podstawowych,

– wynagrodzenie w kwocie 245.000 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań objętych prawem opcji.

Termin realizacji umowy wynosi do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną ze względu na to, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa