Aktualizacje

Program przeciwdziałania niedoborowi wody

Rząd przyjął uchwałę dotyczącą rozwoju programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z możliwością jego wydłużenia do 2030 roku. Celem jest zwiększenie krajowej retencji, co ma się udać poprzez przeprowadzenie 727 inwestycji.

źródło: unsplash.com

Stan retencji wodnej w Polsce

Obecnie w Polsce zatrzymywanych jest tylko 6.5% wód odpływowych, a cała reszta spływa do Bałtyku. Oczywiście wody odprowadzone do morza biorą udział w cyklu hydrologicznym, natomiast warto zadbać, aby jak najwięcej wody utrzymać na naszych gruntach. Należy także dodać, że średnio kraje europejskie utrzymują retencję na poziomie około 20%, co sprawia, że Polska jest daleko w tyle i powinna wykonać działania poprawiające ten wynik.

Założenia programu

Program zakłada 727 inwestycji mających bezpośredni wpływ na poprawę retencji wody w Polsce. 94 inwestycje dotyczą prac nad zbiornikami retencyjnymi, pozostałe 633 działania polegają na budowie lub modernizacji obiektów kształtujących retencję. Dzięki temu zakłada się poprawę retencji zbiornikowej, korytowej, a także retencji na terenach leśnych, rolniczych oraz zurbanizowanych.

Cele programu

Zgodnie z informacją na stronie gov.pl cel cel główny PPNW wspierają 3 cele szczegółowe:

  • wskazanie i realizacja działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej;
  • stworzenie warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych;
  • wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

Przygotowanie PPNW jest kontynuacją przyjęcia w 2019 r. przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, przedłożoną przez ówczesnego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania oraz budowy obiektów hydrotechnicznych. Zapraszamy do kontaktu.