Zeneris Projekty SA odnotowała w 2022 r. wzrost przychodów ze sprzedaży do niemal 10,21 mln zł
(wobec 7,81 mln zł w 2021 r.). Poprawiła też przepływy operacyjne, uzyskując 1,48 mln zł (wobec
2,29 mln zł rok wcześniej). Dobre wyniki finansowe są efektem konsekwentnej realizacji strategii
bazującej na zdywersyfikowanej działalności w obszarach hydrotechnicznym i fotowoltaicznym.