Realizacje

Zalew na Borkach w Radomiu

Realizacja otrzymała nagrodę “Modernizacja roku 2022”

Przebudowa i modernizacja zalewu na Borkach w Radomiu

Zalew na radomskich Borkach to od wielu lat jedno z najpopularniejszych miejsc w Radomiu. Jest licznie odwiedzany szczególnie w okresie letnim przez okolicznych mieszkańców. Stanowi także miejsce organizacji większych imprez plenerowych, wydarzeń sportowych i spotkań rodzinnych. Nasza firma została wybrana do projektu przebudowy i modernizacji całego obiektu. Wykonawca właśnie zakończył pracę. Oto efekty!

Potrzeba zmian

Zalew na Borkach to największy zbiornik wodny w Radomiu, o powierzchni 9 ha. Wybudowano go w latach 70. zeszłego wieku i jego głównym celem była rekreacja mieszkańców. W 2018 r. ze zbiornika spuszczono wodę. Wcześniej z zalewu i pobliskich stawów kolmatacyjnych odłowiono ryby. Oczyszczenie zalewu to jeden z elementów unijnego programu LIFE „Adaptacje do zmian klimatu”. Jego całkowita wartość to przeszło 24 mln zł.

W ramach projektu wprowadzone zostały działania adaptacyjne z wykorzystaniem zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych i tzw. błękitno-zielonej infrastruktury. Jego głównym celem było stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, bezpiecznej i atrakcyjnej wizualnie. Ważnym aspektem było podniesienie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, które zdarzają się w Polsce coraz częściej.

Zeneris Projekty w akcji

Zespół naszych ekspertów wziął udział w przetargu, który wygraliśmy i 2 lutego 2018 r. podpisaliśmy umowę na kompletny projekt inwestycji. Następnie kilkukrotnie pojechaliśmy zbadać teren inwestycji w celu inwentaryzacji stanu istniejącego i inwentaryzacji przyrodniczej.  W kolejnym kroku wykonaliśmy pełną dokumentację projektową (m.in. obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, operat wodnoprawny, projekt instrukcji gospodarowania wodą, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, operat dendrologiczny, instrukcję utrzymania i eksploatacji obiektów zbiornika).

Kolejnym etapem było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Posiadając pełną dokumentację mogliśmy zabrać się do projektowania przestrzeni. Szczegółowy zakres działań w projekcie obejmował poniższe prace:

  • Przebudowa jazu głównego,
  • Budowa przepławki dla ryb przy jazie głównym,
  • Doszczelnienie korpusu zapory czołowej zbiornika Borki,
  • Remont jazu kozłowego,
  • Odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrębie zbiornika Borki,
  • Montaż urządzeń do napowietrzania wody i niwelowania zakwitów w czaszy zbiornika Borki (fontanny, dyfuzory),
  • Montaż infrastruktury zasilającej urządzenia do napowietrzania wody oraz oświetlenia stawów z energii odnawialnej (moduły fotowoltaiczne, mała elektrownia wiatrowa, zasilanie trzech fontann oraz zestawów napowietrzających zbiornik),
  • Przebudowa stawów kolmatacyjnych (w tym: odmulenie stawów, budowa konstrukcji regulujących przepływ wody i ją podczyszczających, budowa nowych progów w miejscu istniejących wraz z budową bystrzy, podwyższenie ogroblowania, budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z budową ciągu komunikacyjnego do stawów, naświetlenie stawów).